Regulamin imprezy niemasowej


30 lipca 2020

Regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową organizowanych na terenie Parku Sportowego Złotnicza w Jeleniej Górze przy ul. Złotniczej 12


Art. 1. REGULAMIN

Niniejszy regulamin meczu piłki nożnej nie będącego imprezą masową (dalej jako ”regulamin”) wraz z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi, przepisami piłkarskiego prawa związkowego oraz regulaminem stadionu obowiązuje uczestników imprezy.

Art. 2. DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie;
2) imprezie – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej niebędący imprezą masową ani imprezą masową podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych;
3) czasie trwania imprezy – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia stadionu dla uczestników imprezy do momentu opuszczenia stadionu przez ostatniego z nich;
4) uczestnikach imprezy – należy przez to rozumieć osoby znajdujące się na stadionie w czasie trwania imprezy (przede wszystkim kibice / publiczność), za wyjątkiem osób wymienionych w art. 2 pkt 5), 6) i 7);
5) uczestnikach zawodów piłkarskich – należy przez to rozumieć zawodników, trenerów, członków sztabów drużyn (inne osoby uprawnione do przebywania na ławkach rezerwowych drużyn) oraz oficjeli meczowych (wyznaczeni przez organizatora rozgrywek: sędziowie zawodów, delegat meczowy / delegat ds. bezpieczeństwa oraz obserwator sędziów);
6) służbie organizatora imprezy – należy przez to rozumieć następujące osoby, pracujące na stadionie w czasie trwania imprezy, wyznaczone przez organizatora imprezy, wyposażone w odpowiedni identyfikator: kierownika ds. bezpieczeństwa (lub inną osobę odpowiedzialną za organizację i bezpieczeństwo imprezy), spikera zawodów, stewardów / pracowników ochrony, wolontariuszy, członków służby medycznej, członków obsługi punktów gastronomicznych oraz wszelkie osoby funkcyjne z ramienia organizatora imprezy; stewardzi / pracownicy ochrony, wyposażeni w jednolite kamizelki / kurtki odblaskowe.
7) służbach zewnętrznych – należy przez to rozumieć osoby inne niż wymienione w art. 2 pkt 4), 5) i 6) wykonujące obowiązki służbowe na stadionie w czasie trwania imprezy, w szczególności funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej, członków służb medycznych, przedstawicieli środków masowego przekazu, członków antydopingowego zespołu kontrolnego oraz pracowników innych instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych pracujących w czasie trwania imprezy na stadionie.

Art. 3. WSTĘP NA STADION

1. Wstęp na stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na imprezę lub na innych zasadach określonych przez organizatora imprezy.
2. Osoby wstępujące na stadion zgadzają się, że ich głos, wizerunek, podobizna i zachowanie mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy oraz w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłania i rejestrowania danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych technologii medialnych.
3. Osoby wstępujące na stadion nie mogą, bez zgody organizatora imprezy, rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu imprezy / stadionu do użytku innego niż prywatny.
4. Wchodząc na teren Parku Sportowego Złotnicza należy mieć zakryte usta i nos, aż do momentu zajęcia miejsca na trybunie oraz podczas poruszania się po obiekcie.
5. Przed wejściem na teren obiektu oraz podczas poruszania się po jego terenie należy bezwzględnie utrzymywać min. 1,5 m odległości od innego widza (brak oznaczonych miejsc).
6. Uczestnictwo w meczu w charakterze widza odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu.

Art. 4. ODMOWA WSTĘPU NA STADION

1. Decyzje o wejściu na Stadion podejmuje wyłącznie Organizator imprezy na Stadionie, który ostatecznie rozstrzyga o możliwości wejścia na Stadion lub konieczności jego opuszczenia. Organizator może upoważnić inne osoby, w szczególności Kierownika ds. Bezpieczeństwa, Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, do podejmowania decyzji w tym zakresie.
2. Nie mają prawa wstępu na Stadion:
• osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę,
• osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
• osoby, wobec których zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny,
• osoby, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy,
• osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
• osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
• osoby odmawiające poddania się czynnościom sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem tożsamości zaopatrzonym w wizerunek twarzy i adres zamieszkania lub odmawiające przeglądnięcia zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają ww. przedmioty niebezpieczne,
• osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
• osoby nieposiadające ważnego biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie imprezy masowej,
• osoby, których identyfikacja na podstawie zamieszczonej w dokumencie tożsamości fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi).
• osoby wykazujące widoczne objawy chorobowe
1. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w imprezie/meczu tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania biletu lub karnetu, pod warunkiem nie zajmowania miejsca siedzącego.
2. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Na Stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych przeznaczonych dla publiczności wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na Stadion (dowód wstępu).
4. Sprzedaż biletów i identyfikatorów dla kibiców drużyn przyjezdnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem ich macierzystego klubu.
5. Organizator imprezy lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży karnetów i/lub biletów wstępu na imprezę ma prawo zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, zaopatrzonego w wizerunek twarzy i adres zamieszkania, w celu identyfikacji osób przebywających podczas imprezy/meczu na Stadionie.
6. Osoba wchodząca na Stadion jest zobowiązana w momencie wchodzenia do zdjęcia czapki, kaptura lub innego przedmiotu/okrycia utrudniającego identyfikację osoby oraz bez wezwania okazać Służbie Porządkowej lub Informacyjnej dowód wstępu. Służba Porządkowa lub Informacyjna ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
7. Podczas wejścia na teren Park Sportowy Złotnicza uczestnik wydarzenia ma obowiązek wpisać się na listę uczestników meczu podając dane umożliwiające nawiązanie kontaktu po zakończeniu wydarzenia.
8. Osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są zachować dowód wstępu. Służby Porządkowe lub Informacyjne mają prawo kontroli dowodów wstępu w każdym czasie trwania meczu lub imprezy. Służby Porządkowe lub Informacyjne mają prawo wydalenia ze Stadionu osoby, która w czasie trwania meczu lub imprezy nie okaże dowodu wstępu.
9. Osoba, która opuściła Stadion podczas trwania imprezy/meczu, nie może ponownie wejść na Stadion podczas trwania tej samej imprezy/meczu.
10. Służba Porządkowa lub Informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do sprawdzenia – podczas wejścia na Stadion oraz w każdym czasie trwania meczu lub imprezy – osób, celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyku albo wskutek posiadania broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
11. Osoba nietrzeźwa, będąca pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa oraz osoba, która odmówiła poddania się kontroli nie ma prawa wejścia ani przebywania na Stadionie i zostanie ze Stadionu wydalona.
12. W przypadku ujęcia uczestnika imprezy/meczu piłki nożnej przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, w związku ze złamaniem przez uczestnika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, organizator imprezy zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę/mecz piłki nożnej, na czas toczącego się w przedmiotowej sprawie postępowania.
13. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w trakcie trwania imprezy są uprawnione do rejestrowania przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz fotografowania osób wchodzących oraz przebywających na terenie obiektu.

Art. 5. SŁUŻBY PORZĄDKOWE

1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Stadionie.
2. Do Służb Organizatora zalicza się w szczególności:
a) Służby Organizacyjne,
b) Służby Techniczne,
c) Służby Medyczne,
d) Służby Porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia,
e) Służby Informacyjne.
3. Służby Porządkowe i Informacyjne uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, winny posiadać identyfikatory z napisem „Służba Porządkowa” lub „Służba Informacyjna”, określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, wizerunek twarzy, termin ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla:
a) akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów,
b) obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
c) obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie,
d) pracowników punktów gastronomicznych.

Art. 6. ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na Stadionie, powinien zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Obiektu i niniejszego Regulaminu Organizacji Imprez.
2. Każdy przebywający na Stadionie jest zobowiązany stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, Służby Porządkowej, Służby Informacyjnej oraz spikera zawodów.
3. Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone w dowodzie wstępu, chyba że zostaną inaczej poinformowani przez Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne.
4. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
5. Organizator imprezy zezwala wnosić na Stadion bezalkoholowe napoje i wodę tylko w butelkach plastikowych bez nakrętki do pojemności 0,5 litra.
6. Organizator imprezy zezwala na zakup i spożywanie, z wyłączeniem imprezy podwyższonego ryzyka, napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu, które sprzedawane są wyłącznie w punktach gastronomicznych zlokalizowanych na Stadionie.
7. Nie wolno wnosić na teren Stadionu, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ust. 6 powyżej:
• napojów alkoholowych,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• broni wszelkiego rodzaju,
• przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych, a w szczególności: ogni sztucznych, rac, świec dymnych oraz pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
• instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,
• trąbek ze sprężonym powietrzem,
• butelek szklanych, szklanek, puszek,
• drzewców do flag i transparentów,
• “kominiarek” i odzieży (m.in. kombinezonów) mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organ Policji i Służby Porządkowe,
• materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
• wskaźników laserowych,
• materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora.
1. Przedmioty wymienione w ust. 7 powyżej ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom.
2. Ponadto zakazuje się:
• przemieszczania się z jednego sektora do drugiego bez zgody Służb Porządkowych lub innych uprawnionych osób,
• rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska,
• rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
• używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób lub podmiotów, jak również zachowań rasistowskich i ksenofobicznych,
• używania elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,
• wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (np. boiska, pomieszczenia klubowe wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, maszty, drzewa,
• pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
• sprzedawania towarów, biletów, gazetek, druków i ich rozprowadzania oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora na piśmie,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu w inny sposób,
• wywieszania na ogrodzeniach boisk, trybun i sektorach: flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych, w szczególności rasistowskich i ksenofobicznych, bądź niezgodnych z przepisami i uchwałami PZPN i/lub podmiotu zarządzającego rozgrywkami,
• używania dronów bez zgody Organizatora lub organu nadzorującego rozgrywki,
• wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Stadionie powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub Informacyjne,
• użyć sprzętu gaśniczego,
• unikać paniki,
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych lub Informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki,
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
1. Zabrania się przebywania osobom nietrzeźwym na całym obiekcie przed rozpoczęciem imprezy sportowej, w trakcie jej trwania i po zakończeniu.
2. Zorganizowana grupa kibiców gości po zakończeniu imprezy sportowej (meczu piłki nożnej) opuszcza Stadion (sektor) za zgodą Kierownika ds. Bezpieczeństwa oraz Policji.
3. Zakazuje się wjeżdżania na teren Stadionu pojazdami mechanicznym, elektrycznymi i rowerami bez zgody Organizatora.
4. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Stadionu, a nie posiadające właściwego zezwolenia wydanego przez Organizatora na wjazd i parkowanie, będą odholowane na parking zewnętrzny na koszt posiadacza pojazdu.

Art. 7. PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW

1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych mogą przebywać na Stadionie jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Organizatora oraz dokument tożsamości. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Organizatora.
2. W trakcie trwania imprezy przedstawiciele prasy, radia, telewizji i portali internetowych zobowiązani są do zajęcia przydzielonego miejsca.
3. Osoba reprezentująca daną redakcję prasy, radia, telewizji, bądź portalu internetowego, będąca na płycie boiska podczas trwania Imprezy/meczu zobowiązana jest do nie przemieszczania się.
4. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas meczu lub imprezy tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem meczu lub imprezy pisemną zgodę Organizatora.
5. Przedstawiciele portali internetowych mogą przeprowadzać relację „LIVE” z imprezy/meczu tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem imprezy lub meczu pisemną zgodę Organizatora.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień § 4, osoby dopuszczające się naruszeń zostaną wydalone ze Stadionu i są zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.

Art. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie ponoszą odpowiedzialność karną albo karno-administracyjną, a ponadto odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu.
2. Osoby nie wykonujące polecenia porządkowego, wydanego na podstawie przepisów prawa, Regulaminu Obiektu lub Regulaminu Imprezy, przez Organizatora, Służby Porządkowe lub Służby Informacyjne, podlegają karze.
3. Osoby, które w czasie trwania imprezy przebywają w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności lub w czasie trwania imprezy sportowej przebywają w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie i nie opuszczają tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej, podlegają karze.
4. Osoby niewykonujące polecenia wydanego przez Policję w miejscu i w czasie trwania imprezy, podlegają karze.
5. Osoby, które wbrew przepisom wnoszą lub posiadają na imprezie napoje alkoholowe, podlegają karze.
6. Osoby, które w miejscu i w czasie trwania imprezy sportowej używają elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlegają karze.
7. Osoby, które w czasie trwania imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdzierają się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszczają, podlegają karze.
8. Osoby, które w czasie trwania imprezy rzucają przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócają przebieg tej imprezy, podlegają karze.
9. Osoby, które w czasie i w miejscu trwania imprezy naruszają nietykalność cielesną członka Służby Porządkowej lub Służby Informacyjnej, podlegają karze.
10. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Stadionu przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, bądź Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie Stadionu mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osoba taka, w przypadku stawiania oporu, przekazana zostanie Policji.

Art. 9. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania imprezy/meczu piłki nożnej z ważnych powodów, a to w szczególności w przypadku:
2. zmiany daty i/lub godziny przeprowadzenia zawodów,
3. nakazu i/lub zakazu wynikającego z wiążącej Organizatora decyzji administracyjnej i/lub orzeczenia sądu,
4. nakazu i/lub zakazu wynikającego z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wydanych przez podmiot odpowiedzialny za organizację rozgrywek,
5. wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności katastrofalnego działania sił przyrody, nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, żałoby narodowej, gwałtownych rozruchów społecznych.
1. Organizator zastrzega sobie również prawo do:
2. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy/meczu piłki nożnej szkody, w tym za naruszenie jego dobrego imienia lub wizerunku,
3. unieważnienia dowodu wstępu (biletu, karnetu, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku wniosku Policji lub innych organów porządku publicznego.
4. Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa lub innemu przedstawicielowi Organizatora niezwłocznie po ich zaistnieniu.
5. Uczestnik imprezy jest uprawniony do żądania od Organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystany odpłatnie nabyty karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na Stadion (dowód wstępu), powstałych z winy bądź z przyczyn zależnych od Organizatora.
6. Podaje się do wiadomości, że imprezy/mecze na Stadionie są monitorowane, a ich przebieg utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
7. Wejście na Stadion stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Art.10.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA IMPREZY/MECZU

1.Miejski Klub Sportowy “KARKONOSZE-Jelenia Góra”  informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), dane osobowe zebrane w związku i podczas meczu będą przetwarzane przez (Nazwa organizatora) która stanie się Administratorem tych danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
3. organizacja meczu oraz umożliwienie wejścia na Stadion na mecz – art. 6 ust. 1 lit a RODO, nabycie dowodu wstępu na mecz (ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na obiekt) oraz przyjście na Stadion przed i w trakcie meczu traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. zabezpieczenie meczu, w szczególności zapewnienia identyfikacji uczestników oraz utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zachowań uczestników imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników meczu na terenie monitorowanym, ochrony mienia, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z meczem oraz ich zwalczaniu – art. 6 ust. 1 lit c RODO, a ponadto art. 10 RODO (w odniesieniu do wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa) i art. 9 ust. 2 pkt g RODO (w odniesieniu do danych biometrycznych uczestników);
5. dokumentowanie meczu, zdjęcia, nagrania wideo – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora, którym jest promocja (Nazwa organizatora).
6. Dane osobowe udostępnione będą/mogą być: administratorowi Stadionu (Park Sportowy Złotnicza) i współpracującym z nim firmom ochroniarskim; firmie ochroniarskiej współpracującej z Organizatorem przy organizacji meczu, w tym jej służbom informacyjnym i porządkowym w celach związanych z działaniem i wsparciem technicznym i identyfikacji kibiców, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej; podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa także właściwym organom władzy publicznej.
7. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
8. w celu umożliwienia uczestnictwa w meczu – przez 2 lata od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez Uczestnika lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu;
9. w celu zabezpieczenia dowodów związanych z organizowanym meczem (monitoring) – przez 30 dni od zakończenia meczu lub do czasu zakończenia postępowania organów władzy publicznej;
10. w celach promocji – do momentu sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
11. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych przetwarzanych w formie elektronicznej. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych związanych z dostępem na Stadion jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych w celach promocji podanie danych jest dobrowolne, a dobrowolność wyrażona jest poprzez udział w meczu.